parallax background

Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά σε δώματα & στέγες


Διασυνδεδεμένα Φωτοβολταϊκά σε δώματα & στέγες

Η ΗΛ-ΜΕΚ Ε.Π.Ε  με τους εξειδικευμένους  μηχανικούς - τεχνικούς της, αναλαμβάνει την αυτοψία του χώρου εγκατάστασης,  διαθέτοντας την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για τη μελέτη του φωτοβολταϊκού συστήματος,  ώστε να  αξιοποιηθεί  στο έπακρο ο διαθέσιμος  χώρος,  σύμφωνα με τους κανονισμούς της τεχνικής, της επιστήμης  και  της νομοθεσίας .

Για την ενημέρωση του Πελάτη – Επενδυτή παραθέτουμε τα παρακάτω:

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων. (ΦΕΚ 1079 Β 04/06/2009) και συμπλήρωσή του με το (ΦΕΚ 1557 Β 22/09/2010)

Από την 04 Ιουλίου 2009, ισχύει το πρόγραμμα για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα αυτό δίνεται το δικαίωμα σε κάθε ιδιώτη ή μικρή επιχείρηση, να εγκαταστήσει ένα μικρό φωτοβολταϊκό σύστημα στη στέγη του, να παράγει με αυτό ηλεκτρική ενέργεια και να την πουλάει στη ΔΕΗ.


Κυριότερα Σημεία του Προγράμματος

Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος έχουν ως εξής:

Αφορά στέγες (κεραμοσκεπές ή ταράτσες), στέγαστρα βεραντών, χώρων στάθμευσης και άλλων βοηθητικών χώρων, καθώς και προσόψεις κτιρίων, αλλά όχι εγκαταστάσεις εδάφους

Η ισχύς της εγκατάστασης  μπορεί να είναι έως 10 kWp στην ηπειρωτική χώρα, τα διασυνδεδεμένα νησιά και την Κρήτη και έως 5 kWp στα υπόλοιπα νησιά (ανάλογα με το διαθέσιμο υπόλοιπο ισχύος) για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Δίνεται μια πολύ ευνοϊκή τιμή για την παραγόμενη ενέργεια και συγκεκριμένα 0,495 €/kWh, (έως τον Αύγουστο του 2012)  εγγυημένη από τη ΔΕΗ με συμβόλαια 25 ετών

Το αποκτούμενο εισόδημα είναι εντελώς αφορολόγητο, τόσο για ιδιώτες, όσο και για μικρές επιχειρήσεις

Η παραγόμενη ενέργεια καταγράφεται από ειδικό μετρητή και το αντίστοιχο ποσό συμψηφίζεται με την κατανάλωσή σας και πιστώνεται στον τραπεζικό σας λογαριασμό

Οι διαδικασίες είναι απλές, μέσω της τοπικής ΔΕΗ

Δεν απαιτείται πολεοδομική άδεια και στις περισσότερες περιπτώσεις ούτε καν έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Δικαίωμα ένταξης έχουν επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), που έχουν στην κυριότητά τους το χώρο της εγκατάστασης.

Πολεοδομικοί Όροι Εγκατάστασης

1.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνω από την απόληξη κλιμακοστασίου, φρεάτιο ανελκυστήρα ή άλλη αντίστοιχη κατασκευή. Επίσης δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε πέργολες

2.Σε περίπτωση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών σε δώμα, απαιτείται απόσταση τουλάχιστον 50 cm από το στηθαίο

3.Για τοποθέτηση των Φ/Β στοιχείων σε κεραμοσκεπές, θα πρέπει αυτή να πραγματοποιείται εντός του όγκου της στέγης, ακολουθώντας την κλίση της και να περιορίζεται στο περίγραμμά της.

Βασικές Προϋποθέσεις

Να είστε ιδιοκτήτης του κτιρίου ή να έχετε συμφωνητικό ενοικίασης ή παραχώρησης της στέγης για τουλάχιστον 25 έτη

Ο μετρητής της ΔΕΗ να είναι στο όνομά σας (ή στον κοινόχρηστο λογαριασμό της πολυκατοικίας σε περίπτωση συλλογικής εγκατάστασης).

Αν είστε ιδιώτης, να έχετε ηλιακό θερμοσίφωνα ή να κάνετε χρήση άλλης ανανεώσιμης πηγής ενέργειας για θέρμανση νερού (π.χ. αντλία θερμότητας).

Αν είστε επιχείρηση, να έχετε 10 το πολύ εργαζόμενους, κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. Ευρώ και να μην έχετε πάρει άλλη επιδότηση για το φωτοβολταϊκό από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα.

Διαδικασία υποβολής αίτησης έως και ενεργοποίησης του Β/Β συστήματος

Η προβλεπόμενη διαδικασία για την αδειοδότηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη ή δώμα  είναι:

Υποβολή αίτησης στην τοπική μονάδα Δικτύου της ΔΕΗ (Περιοχή), η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί, μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο υπογεγραμμένο από μηχανικό, υπεύθυνες δηλώσεις του κυρίου του φωτοβολταϊκού και του μηχανικού κ.α. Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης σχέδιο χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών πλαισίων υπογεγραμμένο από μηχανικό, καθώς και υπεύθυνη δήλωση για τη νομιμότητα του κτιρίου και της εγκατάστασης, τόσο από το μηχανικό όσο και από τον κύριο του φωτοβολταϊκού.

Η ΔΕΗ εξετάζει το αίτημα και (σύμφωνα με τον Νόμο), εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της αίτησης,  προβαίνει  στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης, η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης και ισχύει για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της.

Αφού κάνετε αποδεκτή την προσφορά όρων σύνδεσης, υπογράφετε τη σύμβαση καταβάλλοντας τη σχετική δαπάνη στην Περιοχή ΔΕΗ. Για ένα φωτοβολταϊκό στέγης ισχύος 10kW, η ΔΕΗ ζητάει περίπου το ποσό των 1000 € πλέον Φ.Π.Α. 23%. Η ΔΕΗ κατασκευάζει τα έργα σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν απαιτούνται νέα έργα Δικτύου (πέραν της εγκατάστασης νέου μετρητή).

Στο μεταξύ, υποβάλετε αίτησης για την κατάρτιση της Σύμβασης Συμψηφισμού στην τοπική υπηρεσία Εμπορίας της ΔΕΗ, ή στα γραφεία άλλου προμηθευτή (εφόσον η ΔΕΗ δεν είναι ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας για τον συγκεκριμένο μετρητή κατανάλωσης με τον οποίο θα γίνεται συμψηφισμός). Η Σύμβαση υπογράφεται συνήθως μέσα στην εβδομάδα από την παραλαβή του αιτήματος.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού και εφόσον έχει κατασκευαστεί το έργο, υποβάλλεται αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης στην ΔΕΗ της περιοχής. Η ΔΕΗ σας ειδοποιεί τηλεφωνικά για τον ορισμό της ημερομηνίας διενέργειας του ελέγχου της εγκατάστασης. Η ενεργοποίηση της σύνδεσης πραγματοποιείται αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διαδικασίες αδειοδότησης  της επένδυσης :

ΔΕΔΔΗΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ